Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
STATUT GOK Lesznowola

Uchwała Nr 416/XXXVIII /2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

(Pobierz Uchwała)

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, nadanym uchwałą Nr 511/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4958), zmienionym uchwałą Nr 19/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W skład Ośrodka wchodzą świetlice:
a.    w Łazach ul. Przyszłości 8,
b.    w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 23,
c.    we Władysławowie ul. Wojska Polskiego 64,
d.   w Mysiadle ul. Topolowa 2,
e.   w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 60,
f.    w Magdalence, ul. Lipowa 28 (parter).”;

 

  1.  w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno
NIP: 123-09-78-477REGON: 015333394”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

 

Uzasadnienie

Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Kultury związana jest z aktualizacją adresów świetlic GOK Lesznowola oraz ze zmianą pieczęci podłużnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uchwała Nr 19/III/2014
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 grudnia 2014 r.

(Pobierz  Uchwała)

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz 594 ze zm.( art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.).

Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli , stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 511/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
                 "2. Siedziba Ośrodka mieści się w Starej Iwicznej przy ul. Nowa 6

2) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:   
                 "Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-505 Piaseczno
NIP: 123-09-78-477
www.gok.lesznowola.pl

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Uzasadnienie

Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli związana jest ze zmianą jego siedziby. Z dniem 01 stycznia 2014 r. siedzibą Osrodka jest budynek w Starej Iwicznej przy ul. Nowa 6.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poniżej ustanowiony uchwałą  Nr 511.XL.2014 RGL z dnia 29.04.2014 dot. zmian w statucie
Pobierz: Uchwała

 

S T A T U T
GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  LESZNOWOLIROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, zwany dalej ,,Ośrodkiem” działa na podstawie:
1.    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2.    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3.    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
4.    niniejszego Statutu.


§ 2
 

1.    Ośrodek działa na terenie Gminy Lesznowola.
2.    Siedziba Ośrodka mieści się w Lesznowoli przy ul. Gminnej Rady Narodowej 66.
3.    W skład Ośrodka wchodzą świetlice:
a.    w Łazach ul. Przyszłości 8
b.    w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 23
c.    we Władysławowie ul. Wojska Polskiego 64
d.    w Janczewicach ul. Jedności 99 a
e.    w Mysiadle ul. Topolowa 2
f.    w Lesznowoli (lokal w Kaplicy) ul. Szkolna 3
g.    w Starej Iwicznej ul. Nowa 6
h.    w Nowej Iwicznej ul. Zimowa 25
i.    w Magdalence, ul. Lipowa 28 (parter)


§ 3
 

1.    Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do prowadzonego przez organizatora rejestru samorządowych instytucji kultury.
2.    Ośrodek podlega kontroli Rady Gminy sprawowanej przez Komisję Rewizyjną
na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.


§ 4
 

1.    Ośrodek używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli
ul. GRN 66, 05-506 Lesznowola
NIP 123-09-78-477
www.gok.lesznowola.pl

2.    Ośrodek posiada logo zgodnie z załącznikiem nr 1 do Statutu.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
 

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, upowszechnianie i promocja kultury.


§ 5
 

Cele Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:
a.    edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów,
b.      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
c.    gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
d.    tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
e.    rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
f.    kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego oraz kształtowanie nawyków
do    korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.


§ 6
 

1.    Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
a. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci,  młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów.
b. inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
2.    Zadania Ośrodka obejmują ponadto:
a.    organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, turystycznym,
b.    współdziałanie ze szkołami, biblioteką,  z instytucjami i organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami przy realizacji celów kulturalnych,
c.    organizowanie i prowadzenie kursów: tańca, fotografii, filmu, języków obcych, warsztatów plastycznych i rękodzieła ludowego, pracowni specjalistycznych itp.,
d.    prowadzenie działalności promocyjnej,
e.    prowadzenie działalności wydawniczej.
3.    Ośrodek może prowadzić działalność instruktażowo-metodyczną dla instytucji kultury
w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1.
4.    Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z terenu kraju i zagranicy.


§ 7
 

Ośrodek może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8
 

1.    Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2.    Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności
z zakresu prawa pracy.
3.    Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.
4.    Dyrektor kieruje Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.    Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i wykonanie budżetu Ośrodka.


§ 9
 

1.    Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy na czas określony, zgodnie z ustawą
o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.    Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.
3.    Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.


§ 10
 

1.    Ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
W razie potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością statutową.
2.    Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
3.    Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla Ośrodka jako instytucji kultury.
4.    Wynagrodzenie dla dyrektora ustala Wójt Gminy.


§ 11
 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, który opracowuje
i wprowadza zarządzeniem Dyrektor po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE

§ 12
 

Zgodnie z art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Ośrodek jest finansowany  ze środków budżetu gminy, dotacji celowych, z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prywatnych oraz innych źródeł.


§ 13
 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.


§ 14
 

1.    Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2.    Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.


§ 15

1.    Ośrodek może, w granicach obowiązujących przepisów, dzierżawić, wynajmować lokale i budynki pod działalność kulturalną.
2.    Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami w celu pozyskiwania dodatkowych środków na cele statutowe (biletowanie koncertów, spektakli,  itd. oraz inne usługi związane z działalnością kulturalną
i artystyczną).

§ 16

Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Ośrodka Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy:
a.    za pierwsze półrocze działalności – w terminie do 31 lipca roku bieżącego,
b.    za cały rok działalności – do 31 stycznia roku następnego.ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 
---------------------------------------------------------------
 
Logo
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: